Ternary operator

Ternary operator w języku JavaScript to operator warunkowy, który składa się z trzech elementów. Ma on postać:

warunek ? wartość_jeśli_prawda : wartość_jeśli_fałsz

W ten sposób, na podstawie spełnienia lub nie spełnienia warunku, operator zwraca jedną z dwóch wartości.